Науковий журнал - № 17

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бокоч В.М.
МІЖКОНФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Валюх Л.І.
ЕКСПАНСІОНІЗМ В ІДЕОЛОГІЇ БРИТАНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (70–80-ТІ РОКИ ХІХ СТ.)

Захаренко К.В.
ЧИННИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Іванченко К.О.
ПОЛІТИЧНА МЕРЕЖА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Кіш Є.Б.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключкович А.Ю.
КОЛАПС ПОСТТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (СЛОВАЦЬКИЙ КОНТЕКСТ)

Матлай Л.С.
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ІСПАНІЇ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ

Осадчук І.Ю.
АТИПОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН АФРИКИ, ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ Й ОКЕАНІЇ)

Ростецька С.І.
РЕГІОНАЛЬНИЙ МІФ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Сергов С.О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Єремєєва І.А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЮВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ

Коппель О.А., Пархомчук А.Д.
ГЕОСТРАТЕГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БЛИЗЬКОГО СХОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Кухта В.В.
ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЯК ГАЛЬМІВНИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ В РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

Путкарадзе Каха Заурович.
ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РОСІЇ ТА ІРАНУ

Рустамли Рияд Ариф оглу.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Токар П.В., Рубан С.И.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКО-КАЗАХСТАНСКИХ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Тагизаде Кенуль Агагюль кызы.
ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЮЖНОМ КАВКАЗЕ НА СТЫКЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: БОРЬБА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕГИОНАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Эйюбзаде Решад Назим оглу.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

РОЗДІЛ 3 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Федорчук О.О.
РЕГІОНАЛЬНІ ШКОЛИ З ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ (НА ПРИКЛАДІ КАФЕДР ВНЗ УКРАЇНИ)

Яворський М.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЙ ТА КРОС-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМОК У ДОСЛІДЖЕННІ НОВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ ПОПУЛІЗМУ

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії